0 votes
Who had the same injury as Alex Smith?

1 Answer

0 votes
Joe Theismann
...